Golfbanor och gräsmattor

Skötsel av golfgreener
Gräset klipps med höjder under 5 mm, rötterna är korta och jorden sandig, vilket gör att bevattningen måste styras mycket noggrant. Golfbanor öppnar tidigt på året och stänger så sent som möjligt och då är temperaturen i rotzonen mycket viktig att följa för att veta när kultiverande åtgärder gynnar plantan istället för att stressa den. På sommaren visar temperatur och fuktighet tydligt om ytterligare bevattning behövs dagtid.

Med sensorer i greenerna kan man följa att bevattning, luftning, vätmedel, gödsling, dressprogram etc får avsedd effekt och även torrfläckar går att förutse innan de syns på ytan och åtgärderna blir enklare. Förändringar i fysikaliska egenskaper medför att fuktighet och temperatur ändrar sig långsammare än tidigare vid väderomslag och bevattning.

Marksensorer är ett smidigt sätt att dokumentera och övervaka golfgreenerna, vilket krävs i det nya IPM-direktivet (integrerat växtskydd) som började gälla 1 januari 2014.

En fysikalisk analys av golfgreenen på den plats där sensorerna placeras ökar möjligheten att tolka mätdata korrekt. Det är främst perkolationshastighet, kornstorleksfördelning, organisk halt på olika djup, totala porvolymen, porvolymer vid fältkapacitet (välj -5 kPa istället för -10 kPa som är vanligt i agrara sammanhang) och vattenhållande förmåga vid fältkapacitet som bör kartläggas.

Funktion
Utrustningen består av en basenhet som ansluts till markfuktsgivare (mäter motstånd i pascal) och temperaturgivare, för placering på två djup i golfgreenen, dels i rotzonen och på ett djup där växtbädden är kapillärt mättad vid fältkapacitet, ofta 10 resp 25 cm djup.

Basenheten är fuktsäker men ska inte stå i vatten. Mätningar sker varje timme (kan göras mer frekvent) och överförs till internet via GSM-nätet. De kan sedan ses via dator eller smart mobiltelefon.

Basenhet för markfuktsmätning.

Basenhet för markfuktsmätning.

Referens
Läs om erfarenheter i park- och trädgårdsförvaltning.

Order
Beställning görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor. Du kan läsa mer i vårt faktablad för park- och trädgårdsförvaltning (pdf). Vid skillnader i överensstämmelse mellan webb och trycksak, gäller denna webbsidas information.

Del Pris kr
Basenhet med batteri. 6.400
Markfuktsgivare Watermark, 2 st 1.000
Temperaturgivare, 2 m kabel, 2 st 1.000

Pris
Basenhet, två markfuktsgivare, två temperaturgivare: 8.400 kr. (10.500 inkl moms)
Produkterna kan även beställas i Sensefarms webbshop.

Leverans
Utrustningen sänds mot avgift som paket, eller kan hämtas i Lund efter överenskommelse.

Driftsättning
Du laddar batterierna med medföljande usb-kabel i uttag på basenheten, eller med ett externt batteri som under ett dygn placeras i bevattningsboxen och ansluts via batterikabeln som finns monterad på enheten.
Många använder sensorerna i en green som är representativ för de flesta andra greener, eller du kanske vill övervaka en svårskött green. Välj en plats ca en meter in på green som är plan och inte utsätts för inrinnande ytvatten. Placera ut givarna där du vill mäta, dra kablarna ut mot greenkanten. Gräv ned en bevattningsbox, lyft upp gräset, lägg ned kablar och givare. Lägg tillbaka gräset. I boxen monterar du helst basenheten hängande, så det inte kommer vatten i den.

Månadskostnad
Abonnemang för data debiteras efter hur ofta du vill mäta. Som standard mäts en gång per dygn. Önskar man tätare intervall förbetalar man en summa, som sedan avräknas mot hur ofta mätning sker. För en säsong kan man beräkna ca 600 kr per år.
Basenheten väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Dina mätvärden visas på en webbplats som du loggar in på. Där kan du namnge givarna och basenheten, och ändra mätintervall. All mätdata kan exporteras till en Excel-fil för detaljerade analyser. Se vår instruktionsvideo för att exportera sensorer och skapa diagram.
Du kan även ställa in larmnivåer för de olika givarna som är anslutna. Då skickas epost och/eller sms när gränsen över- eller underskrids.
Exempel på hur mätvärdena presenteras ser du på vår demonstrations-webbplats.

Stöldskydd
Basenheten kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt.