Markfuktsmätning

Nu kan du få kontroll över markens fuktighet och anpassa bevattningen efter behovet. En korrekt utnyttjad bevattningsanläggning ger förutsättningar för optimal odlingsekonomi. Onödig bevattning kostar bland annat tid och energi, och du riskerar växtnäringsutlakning. I grundutförande består utrustningen av basenhet och en markfuktsgivare. Mätningar sker varje timme och överförs till internet via gsm-nätet. De kan sedan ses via dator eller smart mobiltelefon.

Hushållningssällskapets rapport om bevattning av frilandsgrönsaker och potatis gav värdefulla kunskaper om hur brukarna använder produkterna praktiskt. Läs mer i Verktyg för bevattningsoptimering – tillämpning och värdering hos slutanvändarna (pdf).
En sammanfattning finns på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats och Sensefarms system nämns med Lantbrukarna uppfattade Sensefarms system som korrekt, lätt att använda och väl avvägt.

Lyckeby Starch genomförde i sitt Projekt 101215 en undersökning av ett potatisfält för att se nyttan med att använda sig av markfuktssensorer. Det bevattnades med ungefär samma bevattnings-intervall under säsongen, med anpassning till nederbörd. Uppföljning efteråt visade att det vattnades både för tidigt och för sent, och att det faktiskt fanns otillräcklig fuktighet i potatisens rotzon under en period. En, eller två, bevattningar kunde också ha sparats in. Läs mer i Vattna med precision ur Råd som förbättrar din stärkelseodling (pdf).

Varje basenhet kan förses med fyra fuktgivare, som grävs ned på olika djup, oberoende av varandra. Du kan då se hur fukten fördelar sig i rotzonen efter bevattning. När givaren torkar, innebär det även att växten får svårare att ta upp vatten. Med regnmätare får du en komplett bild över total nederbörd.

Givarna är från Irrometer, en välkänd tillverkare av bevattningsutrustning. De består av en perforerad stålcylinder på 10×3 cm. Inuti finns ett gipsblock med två elektroder i. När markfuktigheten varierar, ändras resistansen. Värdet räknas om till ett tryck som mäts i pascal. Optimalt ska det ligga mellan 10 och 40 kPa, låga värden är bättre. Variationen beror även på gröda och markegenskaper.

Beställning görs via telefon 046-288 45 20 eller epost. Du får gärna ringa eller skriva om du har frågor. Du kan läsa mer i vår broschyr och faktablad (pdf). Vid skillnader i överensstämmelse mellan webb och trycksak, gäller denna webbsidas information.

Basenhet med markfuktsmätning och regnmätare i Gropen, Borgeby Fältdagar.

Basenhet med markfuktsenhet och regnmätare i Gropen, Borgeby Fältdagar.

Givarna grävs ned så snart som möjligt efter sättning/sådd, så grödan kan forma sina rötter runt givaren. Rekommendation är att sätta två stycken, på 10 respektive 25 cm djup. Efterhand som växten växer ökar djupet som växten kan ta upp vatten från. Med flera givare kan du hela växtperioden kontrollera om det finns vatten tillgängligt där rötterna finns. I början av tillväxten behövs fukt i övre delen, då rötterna inte är så välutvecklade. Senare kanske en torr yta kanske inte gör så mycket, då växtens rötter når längre ned. För växter med grunda rötter, behöver man å andra sidan inte vattna så det märks på nedersta givarna.

För att utnyttja basenheten optimalt kan du även använda den till att mäta temperaturen i stukor under höst och vinter. Läs mer på mätspjut.nu.

Del Pris kr
Basenhet med solcell och batteri. 6.200
Markfuktsgivare Watermark. 500
Regnmätare 2.000
Temperaturgivare, 2 m kabel, luft/mark/vatten. 500
Luftfuktighetsgivare, inkl temperaturgivare, monteras i basenhet 700

Pris
Basenhet, kablage, en markfuktsgivare, 6 mån abonnemang: 7.300 kr (inkl moms 9.125 kr)
Basenhet, kablage, två markfuktsgivare, 6 mån abonnemang: 7.800 kr (inkl moms 9.750 kr)
Produkterna kan även beställas i Sensefarms webbshop.

Hyr
Du kan hyra en basenhet med markfuktsenhet i sex månader inklusive abonnemang för 4.000 kr. Köp till det antal markfuktsgivare du önskar för 500 kr/styck. Vid senare köp tillgodoräknas hyran.

Leverans
Utrustningen sänds mot avgift som paket, eller kan hämtas i Lund efter överenskommelse.

Driftsättning
Du laddar batterierna via solcellen utomhus i sol i några dagar, eller via medföljande usb-kabel i uttag på basenheten. Antingen gräver du sedan direkt ned fuktgivarna i marken, eller så kopplar du ihop det först hemma och testar funktionen. Oavsett vilket, trycker du på knappen på undersidan av basenheten. Basenhetens display visar de aktuella fuktnivåerna på alla anslutna givare, batteristatus och eventuell temperaturgivare. Mätningen sänds även till internet.

Mätintervall
Som standard mäts och rapporteras mätningar in en gång per dygn. Önskar man tätare intervall kan man ändra det. Som exempel önskar man under bevattningssäsongen tim-vis mätning, och under vinterhalvåret vill man mäta temperatur varannan timme. Under några veckor vid frostrisk på vår/höst vill man ha halvtimmes-mätning.

Omgivning
Utrustningen är gjord för att klara -20°C och vinterväder. Under mars-september drivs utrustningen med batteri som laddas via solcell. Under vintersäsong ger batterierna ca två till fyra månaders drifttid, innan man måste ladda dem. Läs mer om batterier på mätspjut.nu.

Månadskostnad
Abonnemang för data debiteras efter hur ofta du vill mäta. Som standard mäts en gång per dygn. Önskar man tätare intervall förbetalar man en summa, som sedan avräknas mot hur ofta mätning sker. Timvis avläsning med två markfuktsgivare, regnmätare och temperaturgivare kostar ca 100 kr/månad.
Basenheten väljer själv vilken teleoperatör som är tillgänglig, vilket innebär hög driftsäkerhet.

Internettjänst
Dina mätvärden visas på en webbplats som du loggar in på. Där kan du namnge givarna och basenheten. All mätdata kan exporteras till en Excel-fil för detaljerade analyser. Se vår instruktionsvideo för att exportera sensorer och skapa diagram.
Du kan även ställa in larmnivåer för de olika givarna som är anslutna. Då skickas epost och/eller sms när gränsen över- eller underskrids.
Exempel på hur mätvärdena presenteras ser du på vår demonstrations-webbplats.

Referenser
Säsongen 2013 deltog vi i ett försök som Hushållningssällskapet gjorde för att utvärdera olika system för bevattningsoptimering.
Sedan säsongen 2011-12 mäter vår utrustning temperaturen i Nordic Sugar Agricenter Sverige lagringsförsök i samarbete med Nordic Beet Research.

Stöldskydd
Basenheten kan spärras i GSM-operatörernas stöldskyddsregister och blir då oanvändbar för en tjuv. Den kan även spåras geografiskt.